Priser og vilkår

Alminnelige timepriser

 

Våre timepriser ligger mellom kr.1.020,- og 2.000,- eks.mva. Timeprisen avhenger av oppdragets art og avtales før oppdraget inngås. Det utarbeides en oppdragsbekreftelse fra oss ved sakens oppstart, der arbeidets omfang og prisvilkår avtales.

I en del sakstyper kan advokatbistanden dekkes av fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring. Dette bistår vi deg kostnadsfritt med å avklare. Det utarbeides normalt en oppdragsbekreftelse fra oss ved sakens oppstart, der arbeidets omfang og prisvilkår fremgår.

Forsikringsdekning av advokatkostnader

I mange sivile tvister vil advokatkostnader kunne dekkes ved rettshjelpsbestemmelser under villa- eller innboforsikringen. Organisasjoner, lag og foreninger har også ofte slik dekning som en del av medlemsfordelene.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å avklare om du har rett til forsikringsdekning av advokatkostnadene i din sak.

Fri rettshjelp

På en rekke saksområder dekkes advokatbistand av det offentliges ordning med fri rettshjelp. For noen saksområder innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekt eller formue, mens på andre områder er det et vilkår at man har inntekt og formue under visse grenser som er fastsatt av staten.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å avklare om du har rett til fri rettshjelp i din sak.

Straffesaker

I de aller fleste straffesaker har tiltalte krav på at det offentlige dekker kostnadene til forsvarer. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten. Mens en sak er under etterforskning har siktede noen ganger rett til å få advokatbistand dekket av staten.